Regulamin

regulamin nowy
REGULAMIN SKLEPU UPOMINKI Z ŁAGIEWNIK

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1  1. Właścicielem Sklepu Internetowego Upominki z Łagiewnik jest Dom św. Siostry Faustyny
z siedzib
ą w Krakowie przy ul Siostry Faustyny 3, 30-608 Kraków, REGON 04000084200022, NIP 6793026918, będący wyodrębnioną jednostką organizacyjną Domu Zakonnego Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie, która prowadzi sklep internetowy w ramach swojej działalności, zwany dalej „Sprzedającym.

2  2. Sklep Internetowy, o którym mowa w ust. 1, stanowi integralną część Sklepu Wysyłkowego Upominki z Łagiewnik  i za jego pomocą następuje sprzedaż dewocjonaliów, upominków oraz innych produktów przedstawionych na domenie www.sklep.faustyna.pl

3   3. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski.

§ 2

ZAMÓWIENIA

1   1. Sklep Internetowy przyjmuje zamówienia składane:

·        poprzez formularz zamówienia elektronicznego na stronie www.sklep.faustyna.pl
lub telefonicznie.

2   2. Zamówienia elektroniczne składane na formularzu na stronie www.sklep.faustyna.pl
s
ą przyjmowane 24 godziny na dobę za wyjątkiem sytuacji, w której nastąpi przerwa techniczna konieczna do serwisowania Sklepu Internetowego, ogłoszona na stronie.

3  3. Do złożenia zamówienia elektronicznego wymagane jest założenie konta. Konto może założyć każdy Klient, który posiada aktywny adres e-mail. Konto zakładane jest automatycznie dla Klienta dokonującego zamówienie po raz pierwszy w momencie, gdy Klient złoży chęć zakupienia towarów w koszyku.

4  4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie w ustawieniach własnego konta wymaganych, prawidłowych danych (pola oznaczone gwiazdką). Podanie przez Klienta poprawnego adresu e-mail warunkuje wysłanie na ten adres pocztą elektroniczną potwierdzenia zawarcia umowy na odległość. Klient powinien otrzymać potwierdzenie zamówienia w ciągu kilku minut od momentu złożenia zamówienia.

5   5. Klient ma możliwość sprawdzania statusu swojego zamówienia poprzez swoje konto, natomiast
w celu anulowania zamówienia nale
ży skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo za pomocą adresu: sklep@siostryfaustyny.pl

6   6. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

7  7. Klient może sprawdzać aktualny przebieg realizacji zamówienia na swoim koncie po zalogowaniu się. W przypadku składania kolejnych zamówień dane adresowe Klienta są pobierane z ustawień jego konta.

8  8. Sprzedający w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia pod względem jego rzetelności oraz anulowania danego zamówienia w przypadku stwierdzenia jego niewiarygodności. 

§ 3

WARUNKI SPRZEDAŻY

1  1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów przesyłki. Cena podana przy towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca.

2 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego.

3 3. Do każdego zamówienia, po skompletowaniu towaru, wystawiana jest faktura imienna VAT. Faktura VAT na firmę jest wystawiana na życzenie Klienta, który wypełnia wówczas pole NIP w ustawieniach własnego konta.

4 4. Klient ma prawo wyboru formy płatności. Może uregulować należność przy odbiorze przesyłki (za zaliczeniem pocztowym), przelewem elektronicznym (e-przelewem) lub szybką płatnością online poprzez system Autopay S.A., a także kartą płatniczą VISA, MasterCard, Maestro.

Dom św. Siostry Faustyny, ul. Siostry Faustyny 3, Kraków,

Bank, PNB PARIBAS 04 1600 1013 1849 5058 2000 0004

  Zamówienia są realizowane w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-16.00.

6  5. Zamówienia płatne e-przelewem oraz kartą płatniczą są przekazywane do realizacji do 48 godzin (dni robocze) od momentu zaksięgowania wpłaty w systemie . Zamówienia płatne przelewem na konto/przekazem pocztowym są przekazywane do realizacji po wpływie należności na konto Sprzedawcy, albo po otrzymaniu pocztą elektroniczną dokumentu potwierdzenia przelewu/przekazu.

7  6. W przypadku wyczerpania stanów magazynowych zamówionych towarów Sprzedawca może nie zrealizować zamówienia w całości lub zrealizować w części.
O zaistnia
łym fakcie Klient zostaje niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Kwota rozliczenia jest odpowiednio skorygowana, a w przypadku wystąpienia nadpłaty zostaje ona odesłana na podane przez Klienta konto.

§ 4

CZAS REALIZACJI I KOSZTY WYSYŁKI

1  1. Zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.

2  2. Czas realizacji zamówienia, przez co należy rozumieć skompletowanie zamówienia i przekazanie go firmie kurierskiej do wysyłki, wynosi od 2 do 5 dni roboczych, licząc od daty przyjęcia zamówienia.

2 3. Klient ponosi koszty dostawy towaru w kwocie zależnej od wartości zamówienia liczonej po uwzględnieniu rabatu, formy płatności i sposobu wysyłki:
– wcześniejsza wpłata (przelew/płatność online Autopay S.A. zał. https://sklep.faustyna.pl/koszty-dostawy/ ) – każda paczka do Polski
max do 30 kg 

§ 5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

1 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287) Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówionego towaru.

2  2. Datą odebrania zamówionego towaru jest data jego doręczenia do Klienta przez firmę kurierską.

3  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą elektroniczną).

4  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy będącym integralną częścią regulaminu.

5 5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.

6 6. Koszty opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta sposobu nadania przesyłki pocztowej.

7 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę obejmującą cenę towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o dokonaniu prawa odstąpienia od umowy.

8  8. Zakupiony towar należy zwrócić na adres:

Sklep Upominki z Łagiewnik  al. Adolfa Hyły 1, 30-605 Kraków.

9  9. Zwrot należności za zwrócony towar zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji lub przelewem na konto Klienta, z pomniejszeniem o koszty przelewu, chyba że Klient wyraźnie zaproponował inne rozwiązanie.

1 10. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że towar jest   niepełnowartościowy, uszkodzony podczas transportu lub niezgodny
 z towarem zawartym w zamówieniu.

1   11. Uszkodzenia towaru powstałe podczas transportu należy zgłaszać w ciągu
   
jednego dnia od daty otrzymania przesyłki przez Klienta. Należy zrobić zdjęcia uszkodzonej paczki i towaru a następnie przesłać e-mailowo na adres sklep@siostryfaustyny.pl.

1  12. Koszty opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta sposobu nadania przesyłki.

1  13. Sklep rozpatruje reklamację niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego towaru wraz z opisaną przyczyną reklamacji.

1  14. W przypadku uznania reklamacji towar jest wymieniany na pełnowartościowy, a jeżeli nie istnieje taka możliwość, Klient otrzymuje zwrot poniesionych kosztów.

1   15. Towar reklamowany należy odsyłać na adres:

Sklep Upominki z Łagiewnik, al. Adolfa Hyły 1, 30-605 Kraków,
z dopiskiem „reklamacja”.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego towaru zgodnie
z art. 556 i nast
ępne Kodeksu cywilnego.

2  2. Klient poprzez złożenie zamówienia oświadcza, że akceptuje powyższy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są udostępniane innym podmiotom. Powierzone przez Klienta dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

3 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

4  Regulamin obowiązuje od dnia 10 czerwca 2020r.

 

 

Dane kontaktowe:

Sklep Internetowy Upominki z Łagiewnik

ul. Siostry Faustyny 3, 30-608 Kraków

tel. 730-955-454

sklep@siostryfaustyny.pl

     Konto dla przelewów z tytułu zapłaty za zamówiony towar:

Bank, PNB PARIBAS

 04 1600 1013 1849 5058 2000 0004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

…………………., dn. ………………….

..   ……………………………………..                                                 

..   ………………………………………

..   ……………………………………….

i    Imię, nazwisko i adres Klienta

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nazwa i adres Sprzedającego

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  odstępuję od umowy sprzedaży zawartej na odległość dnia ……………………………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………